Algemene voorwaarden - Podotherapie Achterhoek

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN PODOTHERAPIE ACHTERHOEK

1 . OM OOK DE ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE KANT VAN UW BEHANDELING ZO GOED MOGELIJK TE LATEN VERLOPEN TREFT U HIER ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN AAN.

WANNEER U ZICH LAAT BEHANDELEN DOOR ÉÉN VAN ONZE SPECIALISTEN ONTSTAAT EEN ZOGENAAMDE ‘BEHANDELOVEREENKOMST’. NATUURLIJK VLOEIT UIT DEZE BEHANDELOVEREENKOMST DE VERPLICHTING VOORT OM UW BEHANDELAAR TE VERGOEDEN VOOR GELEVERDE DIENSTEN. DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN ZIJN ONVOORWAARDELIJK VAN TOEPASSING OP ALLE BEHANDELOVEREENKOMSTEN TUSSEN PATIËNT EN BEHANDELAAR, TENZIJ UITDRUKKELIJK SCHRIFTELIJK ANDERS IS OVEREENGEKOMEN. BIJ EEN VERVOLGAFSPRAAK, BETREKKING HEBBENDE OP EEN EERDERE OVEREENKOMST, ZIJN DEZE BEPALINGEN EVENEENS VAN TOEPASSING. OP ALLE OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN IS HET NEDERLANDS RECHT VAN TOEPASSING.

  1. FACTURERING GEBEURT RECHTSTREEKS AAN U DIRECT NA DE BEHANDELING OF BIJ HET OPHALEN VAN DE PODOTHERAPEUTISCHE HULPMIDDELEN. U KUNT DE FACTUUR BIJ VOORKEUR PER PIN OF IN UITZONDERLIJKE GEVALLEN CONTANT IN ONZE PRAKTIJK VOLDOEN. INDIEN U NIET PER PIN/CONTANT WENST TE BETALEN IS HET ALTERNATIEF OM PER MACHTIGING OF OP REKENING TE BETALEN, HETGEEN EEN VERHOGING VAN HET FACTUURBEDRAG MET € 3.95 ADMINISTRATIEKOSTEN MET ZICH MEEBRENGT. VOOR BETALING OP REKENING GELDT EEN MAXIMALE BETALIGNSTERMIJN VAN 14 DAGEN.
  2. INDIEN U DE OPENSTAANDE FACTUUR NIET BINNEN DE GESTELDE TERMIJN VAN 14 DAGEN NA FACTUURDATUM VOLDAAN HEEFT, OF DE AFGEGEVEN MACHTIGING TOT EEN STORNO GELEID HEEFT, BENT U ZONDER NADERE INGEBREKESTELLING IN VERZUIM. ALLE OVERIGE KOSTEN DIE MET DE INCASSO VAN GEDECLAREERDE BEDRAGEN GEMAAKT WORDEN (MET INBEGRIP VAN DE BUITENRECHTELIJKE INCASSOKOSTEN), ZIJN VOOR UW REKENING. DE BUITENRECHTELIJKE INCASSOKOSTEN BEDRAGEN MINIMAAL 15% VAN DE HOOFDSOM OF VAN HET RESTANT VAN DE HOOFDSOM, MET EEN MINIMUM VAN € 40,00. WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM ZONDER NADERE AANKONDIGING INCASSOMAATREGELEN TE TREFFEN WANNEER U IN GEBREKE BENT MET BETALING. WIJ SCHAKELEN HIERVOOR EEN INCASSOBUREAU EN/ OF DEURWAARDERSKANTOOR IN. DE GEMAAKTE (INCASSO)KOSTEN HIERVAN ZIJN VOOR UW REKENING. INDIEN WIJ EEN BEDRAG UIT HOOFDE VAN GELEVERDE DIENSTEN VAN U TE VORDEREN HEBBEN, HETGEEN DE COMPETENTIE VAN DE KANTONRECHTER TE BOVEN GAAT, ZAL DE ARRONDISSEMENTSBANK TE ALMELO BIJ UITSLUITING BEVOEGD ZIJN. INDIEN ER SPRAKE IS VAN EEN BETALINGSACHTERSTAND, ZIJN WIJ BEVOEGD DE BEHANDELING OP TE SCHORTEN TOTDAT DE ACHTERSTAND, INCLUSIEF DE RENTE EN DE KOSTEN IS VOLDAAN.

4) DE KOSTEN VAN BEHANDELING VAN EEN PATIËNT JONGER DAN 16 JAAR ZIJN VERSCHULDIGD DOOR DE WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER. EEN PATIËNT VAN 16 OF 17 JAAR IS ZELF DE KOSTEN VAN DE BEHANDELING VERSCHULDIGD, TENZIJ DE WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER SCHRIFTELIJK HEEFT BEVESTIGD DE KOSTEN TE ZULLEN VOLDOEN.

5) U DIENT ZELF ZORG TE DRAGEN VOOR EVENTUELE DECLARATIE VAN ONZE FACTUUR BIJ UW EIGEN ZORGVERZEKERAAR. U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR DE AANSPRAAK OP EEN VERGOEDING. WIJ KUNNEN U NIET GARANDEREN DAT ER EEN VERGOEDING ZAL PLAATSVINDEN. IN DE PRAKTIJK BLIJKEN DE MEESTE VERZEKERAARS EEN HELE OF GEDEELTELIJKE VERGOEDING TE VERSTREKKEN. VOOR PATIËNTEN MET DIABETES MELLITUS KUNNEN ANDERE VOORWAARDEN GELDEN. WIJ ADVISEREN U DE POLISVOORWAARDEN TE RAADPLEGEN. 6) GEMAAKTE AFSPRAKEN (MONDELING OF TELEFONISCH) KUNNEN TOT 24 UUR VAN TE VOREN GEANNULEERD WORDEN. WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR, OM VOOR AFSPRAKEN DIE ZONDER TIJDIGE AFMELDING VERZUIMD WORDEN OF BINNEN 24 UUR VOOR DE AFSRAAK GEANNULEERD WORDEN, KOSTEN IN REKENING TE BRENGEN (DE HOOGTE IS AFHANKELIJK VAN DE DUUR EN HET TYPE CONSULT/ AFSPRAAK).

  1. U BENT VERPLICHT ALLE DOOR ONS GEMAAKTE KOSTEN TE VERGOEDEN. MONDELINGE TOESTEMMING OF HET PLAATSEN VAN EEN HANDTEKENING NA HET ONDERZOEK WAARBIJ U AKKOORD GAAT MET HET VERVAARDIGEN VAN PODOTHERAPEUTISCHE ZOLEN, ORTHESES OF NAGELBEUGELS IS GELDEND. NA HET ONDERZOEK WORDT DIRECT GESTART MET DE VERVAARDIGING VAN DEZE PODOTHERAPEUTISCHE HULPMIDDELEN. BIJ ANNULERING ZULLEN ALLE DOOR ONS GEMAAKTE KOSTEN BIJ U IN REKENING WORDEN GEBRACHT, VERMEERDERD MET € 3,95 ADMINISTRATIEKOSTEN.

8) ONZE SPECIALISTEN VERPLICHTEN ZICH TOT HET HANDELEN NAAR ZIJN OF HAAR BESTE KUNNEN. OM DE KWALITEIT EN DE SERVICE TE WAARBORGEN ZIJN AL ONZE PODOTHERAPEUTEN LID VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN PODOTHERAPEUTEN (NVVP) EN STAAN INGESCHREVEN BIJ HET KWALITEITSREGISTER PARAMEDICI. ZOLEN, ORTHESES EN NAGELBEUGELS ZIJN PODOTHERAPEUTISCHE HULPMIDDELEN, ER KAN DAAROM NOOIT GARANTIE OP HET EFFECT VAN DEZE HULPMIDDELEN WORDEN GEGEVEN. AANPASSINGEN VAN ZOLEN/ORTHESES BINNEN 3 MAANDEN NA AFLEVERING (OF TOT DE EERSTE CONTROLE AFSPRAAK) VALLEN BINNEN DE SERVICE EN WORDEN DAAROM NIET IN REKENING GEBRACHT.

  1. VOOR HET GEBRUIK VAN ZOLEN IN GECERTIFICEERDE VEILIGHEIDSSCHOENEN GELDT VEILIGHEIDSNORM EN-ISO 20345. DEZE NORM BEPAALT DAT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN GECERTIFICEERDE VEILIGHEIDSSCHOENEN VERVALT ALS DE DRAGER GEBRUIKMAAKT VAN EIGEN ZOLEN IN DE GECERTIFICEERDE VEILIGHEIDSSCHOEN. U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK OM AAN ONZE SPECIALISTEN TE MELDEN DAT DE ZOLEN DIENEN VOOR GEBRUIK IN GECERTIFICEERDE VEILIGHEIDSSCHOENEN. ONZE SPECIALISTEN KUNNEN U IN DAT GEVAL EEN COMBINATIE VAN GECERTIFICEERDE ZOLEN EN GECERTIFICEERDE VEILIGHEIDSSCHOENEN AANBIEDEN DIE VOLDOEN AAN DE EN-ISO 20345 VEILIGHEIDSNORM. INNOFEET KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD INDIEN MEN TOCH ANDERS BESLUIT.

10) KLACHTEN KUNT U SCHRIFTELIJK INDIENEN BIJ: info@podotherapieachterhoek.nl WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERMISSING, VERLIES OF BESCHADIGING VAN UW BEZITTINGEN OF VOOR ENIGE ANDERE DOOR U GELEDEN SCHADE.